شبکه های خصوصی مجازی (VPN)


شبکه های خصوصی مجازی (VPN)


امکان ایجاد (شبکه های خصوصی مجازی) VPN جهت اتصال بین دفاتر و شعب مختلف سازمان ها.
شرکت سپنتا برای برقراری ارتباط بین دفاتر و شعب یک سازمان که در سطح کشور پراکنده است، راه حل های مختلفی دارد. این ارتباطات با توجه به نکات ذیل به متقاضیان قابل ارائه می باشد.
• امکانات مخابراتی نقطه انتهایی
• نقشه پراکندگی نقاط متقاضی
• ظرفیت درخواستی به ازای هر نقطه
• اطلاعات مربوط به نقطه تجمیع ترافیک
شرکت سپنتا با دریافت این اطلاعات می تواند بهترین راهکار متناسب با سرویس درخواستی به متقاضی ارائه دهد. به عنوان نمونه در برخی پروژه های انجام شده، برای برقراری ارتباط از انواع ارتباطات بروی بستر های ADSL، فیبر نوری، وایرلس بهره گرفته شده و بهترین راهکار به شرکت های مذکور ارائه شده است.

Sildenafil är det lilla blå piller som känns igen över hela världen, Kamagra Oral Jelly dos, billiga Kamagra online apotek i berge order Levitra online safely Lovegra inget recept krävs e-legitimation. Du kan köpa Viagra receptfritt på nästan alla online apotek.