دوره نصب و راه اندازی شبکه – شهریور ۹۵

 

توضیحات

تصویر روبرو مربوط به دوره ی نصب و راه اندازی شبکه برگزار شده در شهریور ۹۵ می باشد.