تقویم آموزشی

نام دوره
مدرس
ساعت
روزهای برگزاری
تاریخ شروع
مدت
نوع دوره
شهریه
محل برگزاری
سرفصل
ثبت نام
MTCRE
مهندس علیرضا کریمی
۰۹ الی ۱۷
پنجشنبه- جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
 ۲ روز
 کمپ
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت سپنتا
MTCNA
مهندس علیرضا کریمی
۰۹ الی ۱۷
پنجشنبه- جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
۴ روز
کمپ
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت سپنتا